Termeni si Conditii


Îţi recomandăm să citeşti acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.


1.    Condiţii Generale
i.    Utilizarea acestui website implica acceptarea Termenilor si Conditiilor de mai jos.HP Inc. Romania SRL îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.
Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.
ii.    Acest website, care poate fi accesat public la adresa www.hpbonusclub.ro, denumit în continuare în acest document "www.hpbonusclub.ro ", este un produs al HP Inc Romania SRL (denumit în continuare în acest document " HP Bonus Club "). Toate drepturile de copiere, reproducere şi distributie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin HP Bonus Club, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
iii.    HP Inc Romania SRL şi www.hpbonusclub.ro nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. www.hpbonusclub.ro şi HP Bonus Club nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate
de www.hpbonusclub.ro.
iv.    HP Bonus Club şi www.hpbonusclub.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe www.hpbonusclub.ro sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul HP Inc. Romania SRL sau www.hpbonusclub.ro insa HP Bonus Club si www.hpbonusclub.ro va depune toate diligentele pentru a se asigura ca aceste sistemele informatice si programele software folosite nu contin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau proprietăţi distructive.
Fiecare utilizator al www.hpbonusclub.ro este de acord că, la cererea HP Inc. Romania SRL, să exonereze de răspundere www.hpbonusclub.ro şi HP Inc. Romania SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.


2.    Proprietatea intelectuală
Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că www.hpbonusclub.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul www.hpbonusclub.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către HP Inc Romania SRL şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a HP Inc Romania SRL şi a altor organizaţii sau persoane (după caz).
Conţinutul şi designul www.hpbonusclub.ro, precum şi orice alt material având legătura cu www.hpbonusclub.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design) aparţin HP Inc. Romania SRL şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situatiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului www.hpbonusclub.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea HP Inc Romania SRL. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui www.hpbonusclub.ro sau HP Bonus Club sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele www.hpbonusclub.ro sau HP Inc Romania SRL fără aprobarea scrisă prealabilă a HP Inc Romania SRL.
Orice persoană fizică sau juridică poate contacta www.hpbonusclub.ro şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimiţând orice informatie sau idee către www.hpbonusclub.ro sau HP Inc Romania SRL, recunoaşteţi HP Inc Romania SRL dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii.
Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste idei sau sugestii

3.    Utilizarea conţinutului " www.hpbonusclub.ro "
Este interzisă utilizarea www.hpbonusclub.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin
intermediul www.hpbonusclub.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.
Fiecare utilizator al www.hpbonusclub.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna din informaţiile prezentate prin intermediul www.hpbonusclub.ro intr-o manieră care ar putea constitui concurenţa pentru www.hpbonusclub.ro.
Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a www.hpbonusclub.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.
Conţinutul www.hpbonusclub.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială. Dreptul de utilizare a www.hpbonusclub.ro:
•    este individual (aparţine numai utilizatorului care accesează www.hpbonusclub.ro şi nu poate fi transmis în niciun fel unei alte persoane) şi ne-exclusiv.
•    permite obţinerea anumitor materiale realizate de către HP Inc Romania SRL şi www.hpbonusclub.ro şi publicate prin intermediul www.hpbonusclub.ro sub forma de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de HP Inc Romania SRL şi www.hpbonusclub.ro. Este interzisă comercializarea sub orice formă a acestor materiale.
•    nu permite reproducerea, modificarea sau afişarea precum şi participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea sub orice formă, în întregime sau parţială, a conţinutului www.hpbonusclub.ro. Fac excepţie cazurile în care HP Inc Romania SRL acordă unui beneficiar nominalizat, în scris şi în anumite conditii expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactaţi HP Inc. Romania SRL folosind informaţiile afişate în pagina de contact.


4.    Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

4.1 Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurariiProgramului , datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

HP Inc. Romania SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2755/2000, avand Codul Unic de inregistrare RO12809065 (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul Lion Communication Services S.A., persoană juridică română, cu sediul social ȋn Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, București, ȋnregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8531/2009, CUI: RO 25848554, având contul IBAN: RO83BRDE426SV39632454260 deschis la BRD MOSILOR, Tel: 021.407.56.00, Fax: 021.407.56.00, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”) si Create Direct SRL in calitate de Sub-Procesator

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: HP Inc Romania SRL, Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, email: contact@hpbonusclub.ro; DPO: persoana de contact: Zoe McMahon (zoe.mcmahon@hp.com) Global DPO; Jacobo Esquenazi (jacobo.esquenazi@hp.com) reprezentant DPO EMEA

4.2 Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Programului de loializare:

In cadrul Programului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul participantilor care isi transforma punctele in produse pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie. 

4.3 Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor in program vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 

4.4 Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

4.5 Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Programului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului Lion Communication Services S.A, Create Direct SRL., precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

4.6 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pe toata durata de desfasurare a programului si pe o perioada de 3 ani de la incheierea programului.

Datele cu caracter personal ale participantilor care isi transforam punctele in produse vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale participantilor care nu au acumulat puncte sau nu le-au folosit vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 3 ani de la incheierea Programului, ele fiind utilizate conform consimtamantului agreat de fiecare utilizator, pana la momentul distrugerii acestora.

 

4.7 Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Programului, urmatoarele drepturi:

In cadrul Programului pot fi desfasurate promotii in cadrul carora desemnarea castigatorilor se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Str. Fabrica de Glucoză 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, București, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@hpbonusclub.ro.

4.8 Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat in Program pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inregistrarii in Program, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

4.9 Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor in Program. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea in Program, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentuluiProgram , in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Program,identificarii si validarii ca participant care isi transforma punctele in produse si a livrarii produselor. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezentul articol la Regulament oricand pe durata desfasurarii Programului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau alProgramului , respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

5. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor in Program vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.